INSEA Plzeň 2012

Katedra výtvarné kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a Česká sekce INSEA pořádají
ve dnech 6. – 7. .12. 2012
v prostorách Katedry výtvarné kultury Fakulty pedagogické v objektu Klatovská třída 51, Plzeň
konferenci

O významu tvořivosti ve výtvarné výchově a jejím účinku na všeobecné vzdělávání

Plánovaný program:

 • čtvrtek 6. 12. od 11 hodin
  Registrace účastníků
 • čtvrtek 6. 11. odpoledne od 13 do 17 hodin
  Tvořivost ve výtvarné výchově – mýty a skutečnost
 • čtvrtek 6. 12. odpoledne od 17.30
  Zasedání pléna České sekce INSEA – volba výboru
 • pátek 7. 12. dopoledne od 9.30 do 12 hodin
  Vizuální kultura jako tvořivý element – možnosti a meze
 • pátek 7. 12. odpoledne od 14 do 17.30 hodin
  Mezioborové vztahy a přesahy vizuality v rozvoji tvořivosti
  Metody evaluace tvořivosti

Obecné vymezení tématu konference:

Tvořivost je pojem, který je v obecném povědomí od výtvarné výchovy neoddělitelný. Zároveň však je obtížně definovatelný a v důsledku toho obtížně komunikovatelný i v samotném oboru výtvarné výchovy. O tom, co je tvořivý výkon a co není, se v oboru nerozhoduje na základě zřetelných kritérií, ale na základě cítění, které se nejčastěji zdá být legitimováno estetickým účinkem. V dnešní pluralitní době, kdy se stále zřetelněji ukazuje, že estetické posouzení je velmi individuálně založeným nástrojem každého jedince k mimovědomému zhodnocení jeho vlastních poznávacích a komunikačních možností, nemůže zodpovědný učitel rozhodovat o výsledcích tvořivosti svých žáků na základě takovéhoto přístupu.  Při svém nejasném užití a aplikaci může být pro výtvarnou výchovu takovéto uplatnění tvořivosti dokonce problematickým.

Tvořivost není výsadou našeho oboru, tvořivým může být žák i v informatické výchově či např. biologii, je-li takto učitelem založena. Pokud učitel v samotné výtvarné výchově nedokáže exaktně definovat předpoklady, cíle a výsledky tvořivosti, může dojít k jakémusi kreativnímu ptydepe, vše je dovoleno, zároveň to však nemá na výstupu žádný význam.
Je proto v zájmu výtvarné výchovy definovat kritéria tvořivosti jiným, racionálně kontrolovatelným způsobem.  Ukazuje se, že východiskem k takovémuto vymezení by mohla být sémantická zkoumání inovativnosti a konvenčnosti vizuálně obrazných vyjádření, jak v jejich inovativních účincích na individuum (tvořivý aspekt poznání), tak na societu (tvořivý aspekt komunikace), nikoli však v jejich duálním, polaritním vztahu, ale ve vztahu strukturním, kdy inovace gnoseologických funkcí individua se promítají do inovace funkcí komunikačních society.

Diskuse k tomuto tématu ve výtvarné výchově v zájmu oboru bude doplněna konfrontací s pojetím vizuálně podmíněné tvořivosti v ostatních vzdělávacích předmětech a jeho reflexemi, jak jim tvořivost v oblasti vizuálního vyjádření může pomoci. Výstupem z konference bude monografie v elektronické podobě publikovaná v roce 2013.

Odkaz na přihlášku: Přihláška INSEA Plzeň 2012