Doporučujeme: Nápadník do hodin výtvarné výchovy

Vyšel Nápadník do hodin výtvarné výchovy, který poskytuje výklad výtvarných směrů moderny a postmoderny skrze praktickou činnost ve škole.

Petra Jašurková, Nápadník do hodin výtvarné výchovy, Edika, 2015.

Vedle nápaditých námětů a postupů v něm najdete:

  • konkrétní kroky jak realizovat RVP ve výtvarné výchově;

  • nový ucelený pohled na umělecké směry a žánry výtvarné moderny založený na porozumění principům relační stavby obrazu.

Svébytný výklad výtvarného umění, na kterém Nápadník stojí, umožňuje žákům oprostit se od pouhého napodobování stylotvorných prostředků, jak se to často děje, a přejít k vlastní tvorbě s podněty, obsahy a účinkem té které epochy. Připravená výtvarná cvičení podněcují žáky, aby si kladli velké a stále živé otázky, jež otevřeli autoři moderny a postmoderny, a aktivně na ně hledali odpovědi s maximálním zapojením svých osobních zkušeností.

Nápadník svede výtvarnou výchovu... postavit na nohy... tak, aby měla v dnešní době hlavu a patu... prakticky na zemi, respektive v oblacích vlastní fantazie. 

Konkrétně změny, o které EduArt s Nápadníkem ruku v ruce usilují, zachycuje tabulka. V levém sloupci se drží „co“, v pravém „jak, ono jak jinak“.